کتاب‌های مرتبط با کتاب دو نما از چپ‌های جمهوری اسلامی