کتاب‌های مرتبط با کتاب اگزیستانسیالیسم غربی از نگاه دیگری