کتاب‌های مرتبط با کتاب آتش و خشم، درون کاخ سفید ترامپ