کتاب‌های مرتبط با کتاب موریگان کرو، در سرزمین نورمور