کتاب‌های مرتبط با کتاب گفتمان، اختلاف نظر و غافلگیری راهبردی