کتاب‌های مرتبط با کتاب کیهان، فضا و زمان در بستر تاریخ