کتاب‌های مرتبط با کتاب جایگاه جنّ، شیطان و جادوگر در عالم